POLITIKA PRIVATNOSTI

 1. Svrha i opseg Politike privatnosti
  1. Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) opisuje i pruža informacije osobama koje se mogu identificirati (u daljnjem tekstu Subjekt podataka) o tome kako tvrtka obrađuje osobne podatke Subjekta podataka ako se Subjekt podataka prijavio da postane zaposlenik tvrtke, želi primati usluge ili kupovati robu sklapanjem ugovora, prisustvovati događanjima u organizaciji Voditelja obrade ili njegovih suradnih partnera, ima ili planira posjetiti prostorije Voditelja obrade i okolni prostor, kontaktirati Voditelja obrade na navedene brojeve telefona ili druge komunikacijske kanale (e-mail, mail. ), podnio prigovor ili prijedlog, kao i posjetiti društvene mreže kojima upravlja Voditelj obrade.
  2. U ovoj Politici Voditelj obrade opisao je mjere kojima se osigurava zaštita interesa i sloboda Ispitanika, istovremeno osiguravajući da se podaci obrađuju u dobroj vjeri, zakonito i na način transparentan za Ispitanika.
  3. Politika se odnosi na obradu osobnih podataka, neovisno o obliku i/ili okruženju u kojem pojedinac daje osobne podatke (ulaskom na teritorij i/ili prostor, telefonom, usmeno i sl.) te u kojim sustavima Kontroler (video, audio, web, itd.) oni se obrađuju.
  4. Ako se ova Politika ažurira, izmjene i dopune ove Politike stupaju na snagu na datum naveden u Obavijestima o izmjenama ove Politike. Kako bi se osigurala transparentna i poštena obrada podataka, trenutna verzija Politike bit će objavljena na web stranici Voditelja obrade, u rubrici Politika privatnosti i uredu Voditelja obrade kod administratora ureda.
 2. Kontakt podaci voditelja obrade
  1. E-mail: [email protected].
 3. Primjenjivi zakoni i propisi
  1. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu Uredba).
  2. Zakon o obradi osobnih podataka.
  3. Drugi zakoni i propisi koji se primjenjuju u području obrade i zaštite osobnih podataka.
 4. Svrhe obrade osobnih podataka
  1. Voditelj obrade je u poslovanju odredio niz svrha obrade osobnih podataka, posebno prikazanih u nastavku:
   1. U svrhu pružanja procesa zapošljavanja i legitimnih interesa Voditelja obrade;
    1. Koje osobne podatke obrađuje Voditelj obrade

     Kategorije osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade ovise o osobnim podacima koje je Ispitanik dostavio Voditelju obrade. Na primjer, sve informacije sadržane u životopisu Ispitanika, kao što su: ime, prezime, podaci o rođenju, adresa stanovanja, prethodno radno iskustvo i obrazovanje/obuka, poznavanje i korištenje jezika, dodatna znanja/vještine, interesi/hobiji, broj telefona , adresa e-pošte, fotografija ili drugi podaci koji identificiraju Ispitanika podataka, kao i informacije dobivene od prethodnih radnih mjesta koja su dala povratne informacije o Ispitaniku podataka ako je Ispitanik podataka izričito odobrio kontakt s relevantnim prethodnim poslodavcima. U slučaju da se Ispitanik pozove na razgovor za posao, informacije dane tijekom razgovora za posao, obavljeni testovi i drugi zadaci smatrat će se osobnim podacima Ispitanika.
    2. Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?

     Obrada podataka u svrhu osiguranja zapošljavanja osoblja provodi se temeljem članka 6. stavka 1. podstavaka a) i f) Uredbe, odnosno:

     1. Voditelj obrade ima pravo obrađivati ​​osobne podatke ako je Ispitanik sam dao privolu za obradu njegovih osobnih podataka u jednu ili više svrha. Privola Ispitanika je njegova ili njezina slobodna volja i neovisna odluka koja se daje dobrovoljno, čime se Voditelju obrade omogućuje obrada osobnih podataka u svrhe navedene u ovoj Politici. Privola Ispitanika je obvezujuća ako je dana usmeno (primjerice, prije nego što se podnese životopis i Ispitaniku se u ovoj Politici daju informacije da će se obrada osobnih podataka provoditi prilikom podnošenja životopisa), a Ispitanik pristaje na korištenje njegovih ili njezinih osobnih podataka za postizanje ciljeva predviđenih ovom Politikom. Ispitanik ima pravo opozvati svoj prethodno dani pristanak u bilo kojem trenutku koristeći podatke za kontakt navedene u ovoj Politici . Opoziv privole ne utječe na zakonitost takve obrade podataka koja je obavljena dok je privola osobe bila na snazi. Opozivom privole ne može se prekinuti obrada podataka koja se provodi na temelju drugih pravnih osnova, primjerice na temelju legitimnih interesa Voditelja obrade i trećih osoba.
     2. nakon primitka vašeg životopisa i/ili prijave, voditelj obrade će imati legitiman interes za obradu vašeg životopisa i/ili prijave procjenom dostavljenih informacija, organiziranjem postupka intervjua i prikupljanjem dokaza koji odražavaju pravnu osnovu za relevantni postupak zapošljavanja. U slučaju spora, informacije dobivene tijekom procesa zapošljavanja mogu se koristiti za prikaz pravne osnove za relevantni proces zapošljavanja (na primjer, za istraživanje slučajeva pritužbi na proces zapošljavanja i pružanje dokaza za pritužbe i zahtjeve).

    3. Koji je rok trajanja obrade osobnih podataka?

     Prilikom odabira kriterija za pohranu osobnih podataka Voditelj obrade će uzeti u obzir dolje navedene uvjete:

     1. je li vremensko razdoblje za pohranu osobnih podataka određeno ili proizlazi iz zakona i propisa Republike Latvije i Europske unije;
     2. koliko dugo je potrebno čuvati osobne podatke kako bi se osigurala provedba i zaštita legitimnih interesa Voditelja obrade ili treće strane;
     3. sve dok se privola Ispitanika za obradu osobnih podataka ne povuče i ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka, na primjer, za ispunjavanje obveza koje obvezuju Voditelja obrade;
     4. potrebno je da Voditelj obrade zaštiti bitno važne interese Ispitanika ili druge osobe, uključujući život i zdravlje iste.
    4. Sve informacije dobivene od Ispitanika koji se prijavljuje na slobodna radna mjesta i/ili pruža dodatne informacije, primjerice, tijekom intervjua, bit će u cijelosti ili djelomično pohranjene u bazi podataka Voditelja obrade najviše šest mjeseci kako bi se osigurali legitimni interesi Voditelja obrade. . U skladu s načelom minimiziranja podataka, Voditelj obrade se obvezuje brisati relevantne podatke po ostvarenju legitimnog interesa. Ako Voditelj obrade primi pritužbe na predmetni postupak zapošljavanja, sve informacije obrađene u okviru postupka zapošljavanja će se zadržati dok se pritužba ne razmotri i pravomoćna sudska presuda ne postane pravomoćna i izvršena. Nakon isteka razdoblja pohrane osobni podaci bit će trajno izbrisani.
    5. Tko može pristupiti informacijama i kome se otkrivaju?

     Primatelji osobnih podataka mogu biti zaposlenici ovlašteni od strane Voditelja obrade, Izvršitelji obrade, tijela za provedbu zakona i nadzorna tijela.

     1. Voditelj obrade dužan je dostaviti informacije o osobnim podacima koji se obrađuju tijelima kaznenog progona, sudu, državnim i lokalnim institucijama ako to proizlazi iz zakona i propisa, a dotične institucije imaju pravo na zahtjev za informacijama;
     2. Ako se osobni podaci trebaju prenijeti dotičnoj trećoj strani prema sklopljenom ugovoru kako bi se izvršila funkcija potrebna za izvršenje ugovora (npr. razgovori s osobljem koje provode tvrtke za zapošljavanje; za provedbu legitimnih interesa Voditelja obrade);
     3. Prema jasnom i nedvosmislenom zahtjevu nositelja podataka;
     4. Radi zaštite legitimnih interesa, primjerice prilikom obraćanja sudu, državnim ili lokalnim institucijama vlasti protiv osobe koja je povrijedila takve legitimne interese Voditelja obrade.
   2. U svrhu pružanja točnih usluga, ispunjavanja ugovornih obveza i osiguranja legitimnih interesa Voditelja obrade;
    1. Koje osobne podatke obrađuje Voditelj obrade?

     Kategorije osobnih podataka koje Voditelj obrade obrađuje ovise o uslugama Voditelja obrade koje koristi Ispitanik. Na primjer, nakon što Subjekt podataka primi ili izrazi želju za primanjem usluga Voditelja obrade, za kupnju usluga od Voditelja obrade u skladu sa zakonskim zahtjevima i legitimnim interesima Voditelja obrade, Voditelj obrade ima dužnost i pravo obrađivati ​​informacije identificiranje Subjekta podataka i informacije koje potvrđuju identitet Subjekta podataka. Primjerice, ako vraćate artikl ili reklamirate njegovu kvalitetu, Voditelj obrade će pregledati Vašu reklamaciju, za što Voditelj obrade treba identificirati pritužitelja ili osobu za koju će pripremiti odgovor. U tom slučaju, radi ostvarenja cilja pružanja usluge, Voditelj obrade može obrađivati ​​količinu osobnih podataka koja uključuje ime, prezime, osobni identifikacijski broj i podatke za kontakt, te podatke o primljenim i primljenim uslugama, te opsegu proizvodi itd.; podaci su dokumentirani i pohranjeni u sustavima obrade podataka Voditelja. Nakon što Subjekt podataka primi usluge ili kupi robu, osobni podaci se obrađuju u skladu s ugovorom sklopljenim između stranaka.

    2. Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?

     Obrada podataka u svrhu osiguranja pružanja usluga ili prodaje robe provodi se temeljem članka 6. stavka 1. podstavaka b), c) i f) Uredbe, odnosno obrada je nužna za izvršenje ugovora da Podaci Subjekt je strana ili radi poduzimanja mjera na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna za poštivanje zakonske obveze primjenjive na Voditelja obrade. Kao i, u nekim slučajevima, kako bi se osigurali legitimni interesi Voditelja obrade i trećih strana (na primjer, za istraživanje slučajeva u kojima su zaprimljene pritužbe na kvalitetu usluge ili prodane robe, za provođenje naknadnih kontrola u kako bi se poboljšalo pružanje usluga kao i kako bi se osigurali dokazi protiv mogućih tužbi).
    3. Koji je rok trajanja obrade osobnih podataka?

     Prilikom odabira kriterija za pohranu osobnih podataka Voditelj obrade će uzeti u obzir dolje navedene uvjete:

     1. a) je li vremensko razdoblje za pohranu osobnih podataka određeno ili proizlazi iz zakona i propisa Republike Latvije i Europske unije;
     2. b) koliko dugo je potrebno čuvati osobne podatke kako bi se osigurala provedba i zaštita legitimnih interesa Voditelja obrade ili treće strane;
     3. c) dok se privola Ispitanika za obradu osobnih podataka ne povuče i ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka, na primjer, za ispunjavanje obveza koje obvezuju Voditelja obrade;
     4. d) potrebno je da Voditelj obrade zaštiti bitne interese Ispitanika ili druge osobe, uključujući život i zdravlje. Prilikom pružanja usluga ili prodaje robe Voditelj obrade pridržava se posebnih zakona i propisa koji reguliraju njegovu obvezu čuvanja određenih podataka, npr. Zakon o računovodstvu utvrđuje obvezu vođenja evidencije o prometu u razdoblju od pet godina; U skladu s gore navedenim, kontrolor će se pridržavati rokova navedenih u podzakonskim aktima. Prilikom pružanja usluga ili prodaje robe za koje je definiran rok za podnošenje reklamacije, podaci o aspektima pružanja usluge će se čuvati najmanje 2 godine, uz primjenu roka zastare koji se primjenjuje na predmetni pravni odnos. Ukoliko želite saznati detaljnije informacije, obratite se voditelju obrade putem navedenih podataka za kontakt. Nakon isteka razdoblja pohrane osobni podaci bit će trajno izbrisani.
    4. Tko može pristupiti informacijama i kome se otkrivaju?
     Primatelji osobnih podataka mogu biti zaposlenici ovlašteni od strane Voditelja obrade, Izvršitelji obrade, tijela za provedbu zakona i nadzorna tijela. Voditelj obrade dužan je pružiti informacije o osobnim podacima koji se obrađuju:
     a) institucijama kaznenog progona, sudu, državnim i lokalnim institucijama ako to proizlazi iz zakona i propisa, a dotične institucije imaju pravo na zahtjev za informacijama;
     b) ako se osobni podaci trebaju prenijeti dotičnoj trećoj strani prema sklopljenom ugovoru kako bi se izvršila funkcija potrebna za izvršenje ugovora (npr. u slučaju jamstva, ugovora o osiguranju; za provedbu legitimnih interesa Kontrolor), odnosno ako postoji potreba za poboljšanjem kvalitete usluga uključivanjem pružatelja usluga – podizvođača;
     c) prema jasnom i nedvosmislenom zahtjevu nositelja podataka;
     d) radi zaštite legitimnih interesa, primjerice prilikom obraćanja sudu, državnim ili lokalnim institucijama vlasti protiv osobe koja je povrijedila takve legitimne interese Voditelja obrade.
   3. Održavanje događanja u organizaciji Voditelja i njegovih suradnih partnera u medijima i na društvenim mrežama s ciljem oglašavanja i promicanja prepoznatljivosti brenda Voditelja;
    1. Koje osobne podatke obrađuje Voditelj obrade?
     Fotografije i video zapise sudionika i posjetitelja događanja u organizaciji Voditelja i njegovih suradnih partnera, te mjesta održavanja, moguće je obrađivati ​​pohranjivanjem u arhivu Voditelja, objavom na web stranici, društvenim mrežama kojima upravlja Voditelj i drugim informativnim sadržajima. materijala Voditelja obrade.
    2. Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?
     U cilju odražavanja događaja koje Voditelj obrade i njegovi suradnici organiziraju u medijima i na društvenim mrežama u svrhu promocije Voditelja obrade osobnih podataka provodi se na temelju članka 6. stavka 1. podstavka f) Uredbe. , odnosno Voditelj obrade ima legitiman interes demonstrirati mjere koje organizira ili mjere u kojima sudjeluje u masovnim medijima i društvenim mrežama, čime osigurava prepoznatljivost robnih marki koje zastupa. Voditelj obrade, pri odabiru informacija koje će objaviti, uvijek će primjenjivati ​​najviše etičke standarde, nastojeći na taj način osigurati da prava i slobode Ispitanika neće biti povrijeđeni objavama. Istovremeno, Voditelj obrade mora biti svjestan da, eventualno, nije upoznat sa svim činjenicama i okolnostima; stoga Voditelj obrade, kako bi osigurao poštenu obradu podataka, neće spriječiti Ispitanika da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade korištenjem navedenih informacija kako bi mu omogućio prigovor na obradu podataka. Voditelj obrade pritom pojašnjava da ukoliko sudjelujete u raznim javnim događanjima, kao što je davanje intervjua, fotografiranje ili snimanje videa, prije svega će se smatrati da nemate primjedbe na objavu relevantnih informacija.
    3. Koji je rok trajanja obrade osobnih podataka?
     Voditelj obrade planira čuvati dobivene podatke neograničeno vrijeme. Također, radi poštivanja načela poštene obrade podataka, Voditelj obrade pojašnjava da će, s obzirom na to da je svrha obrade podataka objavljivanje informacija o događajima Voditelja obrade, dobiveni materijal biti javno dostupan i dostupan svim trećim osobama. .
    4. Tko može pristupiti informacijama i kome se otkrivaju?
     Primatelji osobnih podataka mogu biti zaposlenici ovlašteni od strane Voditelja obrade, Izvršitelji obrade, tijela za provedbu zakona i nadzorna tijela. Ako se osobni podaci trebaju prenijeti dotičnoj trećoj strani prema sklopljenom ugovoru kako bi se izvršila funkcija potrebna za izvršenje ugovora (npr. u slučaju ugovora o osiguranju; za provedbu legitimnih interesa Voditelja obrade; za davatelj usluga kako bi mogao izvršiti video montažu), ili ako postoji potreba za poboljšanjem korisničke usluge ili kvalitete usluga koje se pružaju posjetiteljima događaja. Voditelj obrade obavještava da će se njegovi odabrani Obrađivači (google.com (google analytics), facebook.com itd.) smatrati tvrtkama izvan Europske unije i izvan Europskog gospodarskog prostora, stoga Voditelj preporučuje da pročitate pravila o privatnosti tih tvrtki ili podnijeti Voditelju obrade zahtjev za dodatnim informacijama o uvjetima suradnje.
   4. Sprječavanje ili otkrivanje kaznenih djela koja se odnose na zaštitu imovine, osiguranje legitimnih interesa Voditelja obrade i trećih osoba u slučaju povrede te zaštita vitalnih interesa osoba, uključujući život i zdravlje;
    1. Koje osobne podatke obrađuje Voditelj obrade?
     Kada Ispitanik uđe u prostor ili prostor Voditelja obrade u kojem se provodi videonadzor, može se obraditi snimka i vrijeme posjeta prostoru i/ili prostoru. Videonadzor se neće provoditi u prostorima u kojima Subjekti podataka očekuju povećanu privatnost, u prostorima za odmor, svlačionicama itd. Područja snimanja videonadzornih kamera bit će usmjerena na hodnike, ulaze/izlaze, automobile, njihov protok u prostoru Voditelja.
    2. Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?
     Videonadzor se provodi u svrhu sprječavanja ili otkrivanja kaznenih djela koja se odnose na zaštitu osoba ili imovine, osiguranje legitimnih interesa Voditelja obrade i trećih osoba te zaštitu vitalnih interesa osoba, uključujući život i zdravlje. Videonadzor se provodi na temelju članka 6. stavka 1. podstavaka d) i f) Uredbe, tj. Obrada podataka nužna je Voditelju obrade radi zaštite vitalnih interesa Ispitanika ili druge osobe, uključujući život i zdravlje (primjerice, videonadzor gdje je obrada osobnih podataka nužna za zaštitu života i zdravlja osobe vezano za sprječavanje i/ili otkrivanje kaznenih djela); za osiguranje legitimnih interesa Voditelja obrade i trećih strana (primjerice, za sprječavanje ili otkrivanje kaznenih djela u vezi sa zaštitom imovine, za osiguranje dokaza u slučaju spora).
    3. Koji je rok trajanja obrade osobnih podataka?
     Zapisi videonadzora u svrhu sprječavanja ili otkrivanja kaznenih djela koji se odnose na zaštitu osoba i imovine, osiguranje legitimnih interesa Voditelja obrade i trećih osoba te zaštitu vitalnih interesa osoba, uključujući život i zdravlje, čuvaju se najduže 30. dana, osim ako dotična video snimka pokazuje bilo kakve nezakonite radnje ili radnje koje mogu pomoći Voditelju obrade ili trećim stranama da osiguraju svoje pravne interese. U tom slučaju zapis videonadzora može se preuzeti i zadržati dok se ne osigura pravni interes.
     Tko može pristupiti informacijama i kome se otkrivaju?
     Primatelji osobnih podataka mogu biti zaposlenici ovlašteni od strane Voditelja obrade, Izvršitelji obrade, tijela za provedbu zakona i nadzorna tijela.
   5. Čuvanje i evidencija dolazne i odlazne komunikacije (e-pošta, pisma poštom, zahtjevi povremeno zaprimljeni na profilima društvenih mreža kojima upravlja Voditelj) kako bi se osiguralo izvršavanje ugovornih obveza i osiguranje legitimnih interesa Voditelja obrade.

    1. Koje osobne podatke obrađuje Voditelj obrade?
     Korištenjem različitih mogućnosti komunikacije s Voditeljem obrade u pisanom obliku, informacije vezane uz pojedini dopis, zahtjev, prijavu će se zadržati. Unatoč činjenici da Voditelj poziva na korištenje službenih sredstava komunikacije, može doći do situacija kada ste odabrali komunikaciju s Voditeljem putem platformi društvenih mreža. U tim slučajevima trebali biste očekivati ​​da će dodatne informacije biti dostupne Voditelju obrade na relevantnoj društvenoj mreži.
    2. Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?
     Zadržavanje podataka o činjenici i sadržaju komunikacije provodi se temeljem članka 6. stavka 1. podstavaka c) i f) Uredbe, odnosno u slučajevima kada ste podnijeli zahtjev ili prigovor koji rezultira obvezom Voditelja obrade za ispitivanje Vašeg zahtjeva, pravna osnova za obradu je zakonska obveza, dok, kako bi se osigurali legitimni interesi Voditelja obrade i trećih strana (primjerice, za istraživanje slučajeva u kojima su zaprimljene pritužbe na kvalitetu usluge, dobro kako bi se osigurali dokazi protiv mogućih tužbi), pravna osnova za obradu su legitimni interesi Voditelja obrade.
    3. Koji je rok trajanja obrade osobnih podataka?
     Kako bi se postigao cilj, Voditelj obrade će čuvati relevantne podatke u razdoblju koje nije dulje od dvije godine, osim ako se relevantni podaci koriste za osiguranje pravnih interesa Voditelja obrade dulje vremensko razdoblje (na primjer, u slučaju spora – radi očuvanja dokaz). U tom slučaju relevantne isprave, evidencije će se čuvati dok se ne osigura pravni interes.
    4. Tko može pristupiti informacijama i kome se otkrivaju?
     Primatelji osobnih podataka mogu biti zaposlenici ovlašteni od strane Voditelja obrade, Izvršitelji obrade, tijela za provedbu zakona i nadzorna tijela.
 5. Kako se ispitanik informira o obradi osobnih podataka?

  Ispitanik će biti obaviješten o obradi osobnih podataka navedenoj u ovoj Politici korištenjem višerazinskog pristupa koji sadrži sljedeće metode:

  1. oko mjesta videonadzora postavljaju se znakovi koji upozoravaju Subjekte podataka (pješake, vozače, posjetitelje, zaposlenike i dr.) na videonadzor u prostoru Voditelja, daju osnovne informacije o videonadzoru, kao i informiraju o mogućnosti dobivanja detaljnih informacija;
  2. kada posjećuje web stranicu, Subjekt podataka može istražiti izjavu o tome koji se kolačići koriste, kao i biti pozvan da istraži ovu Politiku;
  3. ova Politika je javno dostupna na web stranici Voditelja obrade i uredu Voditelja obrade kod administratora ureda.
  4. na javnim događanjima na kojima se mogu snimati fotografije i videozapisi s namjerom promicanja robnih marki koje predstavlja Voditelj obrade, informacije navedene u ovoj Politici bit će prikazane na mjestima obrade podataka.
 6. Prava nositelja podataka.
  1. Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade zatražiti pristup njegovim osobnim podacima i dobiti detaljne informacije o tome koji osobni podaci su dostupni Voditelju obrade, u koje svrhe Voditelj obrade obrađuje osobne podatke, kategorije primatelja osobnih podataka (osobe). kome se osobni podaci otkrivaju ili kome se namjeravaju otkriti, osim ako zakoni i propisi dopuštaju Voditelju obrade pružanje takvih informacija u određenom slučaju (na primjer, Voditelj obrade ne smije dati informacije Ispitaniku u vezi s relevantnim državnim tijelima koji su osobe koje vode kazneni postupak, subjekti istražnih radnji ili druga tijela čije je otkrivanje podataka zabranjeno podzakonskim aktima), podatke o razdoblju tijekom kojeg će osobni podaci biti pohranjeni ili kriterije koji se koriste za određivanje takvo razdoblje.
  2. Ukoliko Ispitanik smatra da su informacije kojima raspolaže Voditelj obrade zastarjele, netočne ili pogrešne, Ispitanik ima pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka.
  3. Ispitanik ima pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka ili usprotiviti se obradi istih ako smatra da su podaci obrađeni nezakonito ili više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje prikupljeni su i/ili obrađeni (nakon provedbe prava po načelu „biti zaboravljen“).
  4. Voditelj obrade daje obavijest da se osobni podaci Ispitanika ne smiju brisati ako je obrada osobnih podataka potrebna:
   1. za Voditelja obrade radi zaštite vitalnih interesa Ispitanika ili drugog pojedinca, uključujući život i zdravlje;
   2. radi zaštite imovine Voditelja obrade;
   3. za Voditelja obrade ili treće strane za donošenje, ostvarivanje ili obranu zakonitih (legalnih) interesa;
   4. za potrebe arhiviranja u skladu s važećim zakonima i propisima koji uređuju izgradnju arhiva.
  5. Ispitanik ima pravo zahtijevati da Voditelj obrade ograniči obradu osobnih podataka Ispitanika ako postoji bilo koja od sljedećih okolnosti:
   1. Ispitanik osporava točnost osobnih podataka – za razdoblje koje Voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;
   2. obrada je nezakonita, a Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe;
   3. Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za obradu, no oni su potrebni Ispitaniku podataka kako bi podnio, ostvario ili obranio zakonite zahtjeve;
   4. Ispitanik se usprotivio obradi dok se ne provjerava jesu li legitimni razlozi Voditelja obrade važniji od legitimnih razloga Ispitanika.
  6. Ako je obrada osobnih podataka Ispitanika ograničena u skladu sa stavkom 5., takvi osobni podaci, osim za pohranu, obrađuju se samo uz privolu Ispitanika ili u svrhu podizanja tužbe, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava, ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili važnih javnih interesa.
  7. Prije opoziva ograničenja obrade osobnih podataka Ispitanika, Voditelj obrade će o tome obavijestiti Ispitanika.
  8. Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu Državnom inspektoratu podataka ako smatra da je Voditelj obrade osobne podatke protuzakonito obrađivao. Međutim, Voditelj obrade predlaže da ga prvo kontaktirate putem e-maila, kako bi se brzo pronašlo rješenje u slučaju povrede Vašeg prava na zaštitu osobnih podataka.
  9. Ispitanik može podnijeti zahtjev za ostvarivanje svojih prava na sljedeći način:
   1. pisanim putem osobno, u prostorijama Voditelja obrade uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta (kao što je putovnica ili osobna iskaznica), jer Ispitanik ima dužnost identificirati se;
   2. u obliku elektroničke pošte, potpisujući je sigurnim elektroničkim potpisom. U tom slučaju se pretpostavlja da se Ispitanik identificirao podnošenjem zahtjeva koji je potpisan sigurnim elektroničkim potpisom. Istodobno, Voditelj obrade zadržava pravo zatražiti dodatne informacije od Ispitanika podataka u slučaju sumnje, ako Voditelj obrade to smatra potrebnim; Elektroničke prijave dostavljaju se na e-mail.
   3. korištenjem poštanske pošiljke. U tom slučaju odgovor će biti sastavljen i poslan preporučenim pismom, čime se osigurava da neovlaštene osobe ne mogu primiti takvu pošiljku. Istodobno, Voditelj obrade zadržava pravo zatražiti dodatne informacije od Ispitanika podataka u slučaju sumnje, ako Voditelj obrade to smatra potrebnim.
  10. Ispitanik je dužan u svom zahtjevu što je prije moguće pojasniti datum, vrijeme, mjesto i druge okolnosti koje bi mogle pomoći u izvršenju njegovog zahtjeva.
  11. Nakon primitka pisanog zahtjeva Ispitanika u vezi s ostvarivanjem njegovih prava, Voditelj obrade će:
   1. potvrditi identitet osobe;
   2. ocijeniti zahtjev ako:
    1. može se odobriti zahtjev, na primjer, pregledavanje video materijala, tada Subjekt podataka, kao podnositelj zahtjeva, može dobiti kopiju video materijala ili druge podatke;
    2. potrebne su dodatne informacije kako bi se identificirao subjekt podataka koji traži podatke, Voditelj obrade može zatražiti dodatne informacije od subjekta podataka kako bi mogao ispravno odabrati informacije (na primjer, vrijeme posjeta, korištenje usluga, kupljena roba ) gdje se subjekt podataka može identificirati;
    3. podaci su izbrisani ili osoba koja traži podatke nije Subjekt podataka ili osoba možda nije identificirana, Voditelj obrade može odbiti zahtjev u skladu s ovom Politikom i/ili zakonima i propisima;
    4. u slučaju da Voditelj obrade zaprimi zahtjev, a niste naveli svoje kontakt podatke kako bi Vas Voditelj obrade mogao kontaktirati prilikom razmatranja Vašeg zahtjeva i obavijestiti Vas o rezultatu razmatranja Vašeg zahtjeva, Voditelj obrade će Vam u roku od mjesec dana pripremiti pismeni odgovor , koji će biti dostupni u uredu Kontrolora. Relevantno pismo odgovora čuvat će se u uredu kontrolora najviše dva mjeseca od datuma zahtjeva.
 7. Kako su zaštićeni osobni podaci?
  1. Voditelj obrade osigurava, redovito preispituje i unapređuje mjere zaštite osobnih podataka u svrhu zaštite osobnih podataka Ispitanika od neovlaštenog pristupa, slučajnog gubitka, otkrivanja ili uništenja. Kako bi to osigurao, Voditelj obrade koristi odgovarajuće tehničke i organizacijske zahtjeve, uključujući vatrozid.
  2. Voditelj obrade pažljivo provjerava sve pružatelje usluga koji obrađuju osobne podatke Ispitanika u ime i u skladu sa zadatkom Voditelja obrade, te također procjenjuje koriste li pružatelji usluga odgovarajuće sigurnosne mjere za obradu osobnih podataka podataka. Predmeti koje treba izvršiti u skladu s delegiranjem kontrolora i zahtjevima zakona i propisa.
  3. U slučaju sigurnosnog incidenta osobnih podataka, ako će uzrokovati potencijalno visok rizik za prava i slobode Ispitanika, Voditelj obrade će o tome obavijestiti relevantnog Ispitanika, ako je to moguće, hoće li informacije biti objavljene na web stranici Voditelja obrade ili na drugi mogući način npr. korištenjem medija (TV, radio, novine, društvene mreže itd.).